/

Requests

Max: 8929 Avg: 2483


Jul
14
Jul
15
Jul
16
Jul
17
Jul
18
Jul
19
Jul
20
Jul
21
Jul
22
Jul
23
Jul
24
Jul
25
Jul
26
Jul
27
Jul
28
Jul
29
Jul
30
Jul
31
Aug
1
Aug
2
Aug
3
Aug
4
Aug
5
Aug
6
Aug
7
Aug
8
Aug
9
Aug
10
Aug
11
Aug
12
Aug
13
Aug
14
Aug
15
Aug
16
Aug
17
Aug
18
Aug
19
Aug
20
Aug
21

Users

Max: 483 Avg: 391


Jul
14
Jul
15
Jul
16
Jul
17
Jul
18
Jul
19
Jul
20
Jul
21
Jul
22
Jul
23
Jul
24
Jul
25
Jul
26
Jul
27
Jul
28
Jul
29
Jul
30
Jul
31
Aug
1
Aug
2
Aug
3
Aug
4
Aug
5
Aug
6
Aug
7
Aug
8
Aug
9
Aug
10
Aug
11
Aug
12
Aug
13
Aug
14
Aug
15
Aug
16
Aug
17
Aug
18
Aug
19
Aug
20
Aug
21

/usr/digital-ag/

Requests

Max: 6044 Avg: 1793


Jul
14
Jul
15
Jul
16
Jul
17
Jul
18
Jul
19
Jul
20
Jul
21
Jul
22
Jul
23
Jul
24
Jul
25
Jul
26
Jul
27
Jul
28
Jul
29
Jul
30
Jul
31
Aug
1
Aug
2
Aug
3
Aug
4
Aug
5
Aug
6
Aug
7
Aug
8
Aug
9
Aug
10
Aug
11
Aug
12
Aug
13
Aug
14
Aug
15
Aug
16
Aug
17
Aug
18
Aug
19
Aug
20
Aug
21

Users

Max: 381 Avg: 282


Jul
14
Jul
15
Jul
16
Jul
17
Jul
18
Jul
19
Jul
20
Jul
21
Jul
22
Jul
23
Jul
24
Jul
25
Jul
26
Jul
27
Jul
28
Jul
29
Jul
30
Jul
31
Aug
1
Aug
2
Aug
3
Aug
4
Aug
5
Aug
6
Aug
7
Aug
8
Aug
9
Aug
10
Aug
11
Aug
12
Aug
13
Aug
14
Aug
15
Aug
16
Aug
17
Aug
18
Aug
19
Aug
20
Aug
21

/usr/cinap_lenrek/

Requests

Max: 89 Avg: 39


Jul
14
Jul
15
Jul
16
Jul
17
Jul
18
Jul
19
Jul
20
Jul
21
Jul
22
Jul
23
Jul
24
Jul
25
Jul
26
Jul
27
Jul
28
Jul
29
Jul
30
Jul
31
Aug
1
Aug
2
Aug
3
Aug
4
Aug
5
Aug
6
Aug
7
Aug
8
Aug
9
Aug
10
Aug
11
Aug
12
Aug
13
Aug
14
Aug
15
Aug
16
Aug
17
Aug
18
Aug
19
Aug
20
Aug
21

Users

Max: 50 Avg: 23


Jul
14
Jul
15
Jul
16
Jul
17
Jul
18
Jul
19
Jul
20
Jul
21
Jul
22
Jul
23
Jul
24
Jul
25
Jul
26
Jul
27
Jul
28
Jul
29
Jul
30
Jul
31
Aug
1
Aug
2
Aug
3
Aug
4
Aug
5
Aug
6
Aug
7
Aug
8
Aug
9
Aug
10
Aug
11
Aug
12
Aug
13
Aug
14
Aug
15
Aug
16
Aug
17
Aug
18
Aug
19
Aug
20
Aug
21

Mon Aug 21 05:55:19 CES 2017